KIA7809PI +9V Voltage Regulator

KIA7809PI 3-Terminal Positive Voltage Regulator

  • Brand : KEC™
  • ±9V Positive Voltage Regulator
  • 9V, 1A, Fixed Output voltage
  • Equivalent to: NTE1966. KIA7809API
  • Condition : NEW
  • Errors are subject to correction.